OBRT ZA PREVOĐENJE

INKED TRANSLATIONS

Želite li da Vam pomognem u ostvarivanju punog potencijala Vašeg poslovanja uslugama prijevoda i lekture te za sva pitanja ispunite obrazac ili se obratite na adresu elektroničke pošte info@inkedtranslations.com i u najkraćem roku ćete dobiti ponudu prilagođenu Vašim potrebama!

Obvezujem se na najstrože čuvanje povjerljivosti Vaših podataka u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, 42/2018 ), odnosno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (Opća uredba o zaštiti podataka). Vaše dokumente i osobne podatke ne otkrivam, niti stavljam trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje. Pročitajte više pod Opći uvjeti poslovanja.

Opći uvjeti poslovanja

1. OPSEG USLUGA  

Opseg usluga koje se reguliraju ovim uvjetima uključuje usluge prevođenja s hrvatskog na francuski ili talijanski jezik i s francuskog ili talijanskog na hrvatski jezik, jezične revizije, lekture i korekture prevedenih tekstova, koje pruža INKed translations (u nastavku: Izvršitelj).

2. NARUDŽBA PRIJEVODA

Prihvaćanjem ponude u bilo kojem obliku (potpisani primjerak ponude ili obavijest o prihvaćanju/narudžba putem e-pošte ili faksiranog dokumenta i dostavom materijala za prevođenje ili drugu obradu u okviru opsega usluge), smatra se da je Naručitelj izdao neopozivu narudžbu i nalog za izvršenje usluge specificirane u ponudi. Naručitelj je dužan staviti na raspolaganje svoje osobne podatke odnosno podatke društva koje zastupa u svrhu osiguranja urednog preuzimanja i naplate posla.

Narudžbom prijevoda Naručitelj prihvaća sve točke ovih Općih uvjeta poslovanja.
Za izradu informativne ponude Naručitelj mora dostaviti sljedeće podatke: tekst za prijevod, smjer prevođenja, rok izrade, ostali detalji po želji. Sam upit odnosno informativna ponuda ne računaju se kao potvrđena narudžba jer je bitan uvjet za pravovaljanost narudžbe potvrda narudžbe preko narudžbenice (kao službena narudžba podrazumijeva se narudžba preko elektroničke pošte odnosno narudžbenica poslana faksom i poštom; originalna narudžbenica odnosno pravilan oblik narudžbenice tj. radnog naloga) ili plaćanje usluge u roku i uz uvjete koji su navedeni u ponudi. U slučaju da usluga nije plaćena u roku navedenom u ponudi ili narudžbenica nije poslana, ne podrazumijeva se da je ikada bila naručena. Dakako, u tom ćemo primjeru vašu narudžbu voditi kao evidencijsku narudžbu. U takvom slučaju, bez obzira na prethodni događaj, dobit ćete željenu uslugu, ali uz nove uvjete.

3. ČUVANJE POSLOVNE TAJNE I TAJNOSTI PODATAKA

Svi osobni podaci, tekstovi, usmeni i pismeni dogovori i svi ostali materijali koji Izvršitelju budu stavljeni na raspolaganje u svrhu izvršenja dogovorenog posla čuvaju se kao poslovna tajna i ne prosljeđuju trećim osobama. Svi materijali u vlasništvu Naručitelja vratit će mu se na njegov zahtjev, a svi prevedeni tekstovi trajno će se uništiti na poseban zahtjev Naručitelja ako su uredno plaćeni. Izvršitelj ne odgovara za otkrivanje ili korištenje onih informacija koje već jesu ili u budućnosti postanu poznate nekoj trećoj osobi ili javnosti ili koje se moraju otkriti na temelju zakona sukladno zahtjevu nadležnog tijela.

4. TERMINOLOGIJA

Ako Naručitelj želi da prijevod sadrži određenu terminologiju, dužan je to priopćiti Izvršitelju istovremeno s isporukom dokumenata. Ukoliko Naručitelj ne stavi na raspolaganje popise stručnih riječi na izvornom i ciljnom jeziku, posebne rječnike, glosare i materijale radi osiguravanja dosljednosti terminologije, svaki ćemo stručni pojam prevesti u skladu s najboljim znanjem uz uporabu svih javnosti dostupnih i internih rječnika, pojmovnika i materijala. U slučaju da dostavite željenu terminologiju koju trebamo koristiti pri prijevodu, nećemo uvažiti primjedbe na prijevod povezane s korištenim vokabularom. Prilikom prevođenja upotrebljavam standardni vokabular ciljnog jezika.
Naručitelj se obavezuje da će, ako Izvršitelj to zahtijeva, imenovati kontaktnu osobu na koju će se Izvršitelj moći obratiti u slučaju nejasnoća s obzirom na terminologiju. U suprotnom će se Izvršitelj koristiti literaturom koja mu je dostupna.

5. ROKOVI 

Rokovi i način isporuke dogovaraju se prije ili za vrijeme predaje radnog naloga/narudžbe i navode se u ponudi. Ukoliko rok isporuke nije utvrđen, isporuku usluge ćemo izvršiti prema svojim mogućnostima, prioritetima i nakon svih dodatno provedenih kontrola. Jedino slučaj više sile opravdava kašnjenje isporuke razmjerno trajanju okolnosti koje su nastupile zbog više sile. U slučaju više sile dogovara se dodatni rok isporuke.  Naručitelj je dužan tekst, koji će se prevoditi, poslati u formatu u kojem je uređivanje moguće. Ako uređivanje tog formata nije moguće, Izvršitelj ne odgovara za gubitak izvornog oblika nakon prijevoda. Rok prijevoda određuje se po primitku teksta. U vrijeme prevođenja nisu uključeni dani na kraju tjedna i praznici, dan narudžbe i dan dostave.

6. OBRAČUN

Obračun se vrši na temelju opsega prevedenog teksta, ili na temelju opsega izvornika ako je potrebno unaprijed odrediti cijenu. Najmanja obračunska jedinica je 1 (jedna) autorska kartica koja sadrži 1450 slovnih mjesta s razmacima, osim ako s Naručiteljem nije drugačije ugovoreno. Ako obračun s pomoću softverskih programa nije moguć, količina teksta odredit će se na temelju slobodne procjene prevoditelja ili prema ciljnom tekstu. Cijene vrijede prema aktualnom cjeniku, odnosno posebnom cjeniku koji je ugovoren za određenog Naručitelja. Usluge koje obuhvaćaju i više od jednostavne obrade teksta, dogovaraju se i obračunavaju zasebno. Usluge za koje je dana konkretna ponuda, obračunat će se prema toj ponudi, bez obzira na eventualna odstupanja koja se utvrde nakon izvršenja posla. Konkretna ponuda može se dati samo ukoliko je Naručitelj dostavio kompletnu dokumentaciju koju je potrebno prevesti, zajedno s preciznim opisom svih dodatnih usluga. Za reviziju, lekturu ili korekturu tuđih prijevoda, zadržavamo pravo obračunati puni iznos prijevoda, u slučaju da opseg posla te usluge proizvodi jednaki utrošak vremena i rada kao samostalno prevođenje teksta.

7. PLAĆANJE

Sve usluge plaćaju se unaprijed ili prilikom preuzimanja, odnosno prema rokovima dospijeća koji su navedeni u ugovoru o poslovnoj suradnji. Ako se usluge isporučuju putem Interneta, Naručitelj je dužan prije isteka roka za dostavu usluge dostaviti Izvršitelju potvrdu o uplati. Ako Izvršitelj nije primio potvrdu, obustavit će isporuku sve dok uplata nije izvršena. Na zakašnjela plaćanja obračunat će se zakonom određene zatezne kamate kao i svi ostali iznosi na koje Izvršitelj prema zakonu ima pravo. Izvršitelj može pod Naručiteljem smatrati bilo koju fizičku ili pravnu osobu koja je naručila uslugu. Usluge se zaračunavaju u skladu s važećim cjenikom Izvršitelja na dan sklapanja ugovora ili u izvanrednim primjerima u skladu s cijenama određenima posebnim pisanim dogovorom s Naručiteljem. Stalnim poslovnim partnerima može se odobriti popust. Za veće količine teksta mogu se odobriti dodatni popusti. Ako Naručitelj prije dogovorenog roka želi otkazati već naručenu uslugu, to može učiniti isključivo pisanom obavijesti. U tom slučaju je Naručitelj dužan podmiriti Autoru sve troškove koji su nastali zbog njegova otkazivanja. U slučaju da Naručitelj ne podmiri dug nakon opomene, Izvršitelj može koristiti sve zakonske mjere za naplatu duga (sudski postupak, angažiranje trećih strana, itd.). Žurni prijevodi su svi prijevodi teksta čija količina prelazi 6 kartica dnevno. Na žurne prijevode ne priznaje se reklamacija.

8. REKLAMACIJA  

Reklamacije su moguće samo ako je Naručitelj podmirio sve svoje obveze. U slučaju da Naručitelj smatra da izvršena usluga ima nedostatke u kvaliteti prijevoda ili mediju na kojem je prijevod dostavljen, Naručitelj je dužan dostaviti pisanu reklamaciju u roku od 7 dana od primitka prijevoda te detaljno obrazložiti razlog svoje reklamacije.

Reklamacija će se smatrati opravdanom:

  • ako prijevod sadrži manjak ili višak informacija u odnosu na original
  • ako prijevod sadrži netočne podatke u odnosu na original
  • ako smisao prevedene rečenice ne odgovara smislu rečenice u originalu
  • ako je prijevod gramatički neispravan

Reklamacija se neće smatrati opravdanom:

  • ako je riječ o sinonimima
  • ako je riječ o pojedinačnoj pogrešci u pisanju  i ako ta pogreška ne utječe na smisao rečenice
  • ako je pogreška nastala zbog gramatički nekorektnog originala, slabo vidljivog teksta, ako tekst originala sadrži stručne ili interne pojmove ili kratice za koje Naručitelj nije omogućio objašnjenje ili pojmove na jeziku koji nije naveden u 1. točki ovih Općih uvjeta poslovanja.

U slučaju da je reklamacija opravdana, Naručitelj će odrediti rok za korekturu prijevoda. Izvršitelj će takvu korekturu, koja je potrebna zbog vlastitog propusta, izvršiti u najkraćem mogućem roku i na vlastiti trošak.

Stilska poboljšanja, odnosno korekture specifičnih stručnih pojmova ili kratica (poglavito stručnih pojmova vezanih za određenu struku ili interna pravila tvrtke Naručitelja) ne smatraju se nedostacima prijevoda.

9. ODŠTETA

Svi zahtjevi za odštetom protiv Izvršitelja su ograničeni iznosom računa za dotičnu uslugu, osim ukoliko je drugačije propisano ili ugovoreno. Od ovoga se izuzimaju slučajevi namjere ili krajnje nepažnje. Odgovornost za propuštenu dobit ili popratne štete ne postoji.

Za sva pitanja slobodno mi se obratite na adresu info@inkedtranslations.com

Inked Translation

OBRT ZA PREVOĐENJE
info@inkedtranslations.com
© 2020 Inked Translations. All Rights Reserved.
Created by DBWORKPLAY™

obrt za prevođenje

obrt za prevođenje